กฏหมายข้อบังคับ / ระเบียบ

พระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 (รวมการแก้ไข)
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 (แก้ไขแล้ว)
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543(รวมการแก้ไข)
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ก. พ.ศ. 2564
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. กกท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาชนิดกีฬาเพื่อออกประกาศกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
ประกาศกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2563
ประกาศว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมกีฬา พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการ กกท. ว่าด้วยการกำหนดบุคลากรกีฬา พ.ศ.2559
ประกาศ เรื่อง เครื่องแบบของลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประกาศ คกก. กองทุนสงเคราะห์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน
ข้อบังคับ 
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยวินัยการลงโทษ และการอุธรณ์การลงโทษพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557
ข้อบังคับประมวลจริยธรรมที่เสนอลงนาม
ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานสภาพการจ้าง
ข้อบังคับว่าด้วยการสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อบังคับกีฬาแห่งชาติ 2550
ข้อบังคับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2550
ข้อบังคับกีฬาคนพิการแห่งชาติ 2552
ข้อบังคับกีฬาอาวุโสแห่งชาติ 2552
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการ
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว พ.ศ. 2564
ข้อบังคับ กกท. จัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของ กกท. พ.ศ. 2566
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา พ.ศ. 2560
เอกสารประกอบข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมและ สนับสนุนกีฬา2560
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษพนักงาน พ.ศ. 2562
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อบังคับ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการอนุญาตและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”
ข้อบังคับ ฉบับที่ 3 ว่าด้วยการขออนุญาตการอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ข้อบังคับ ฉบับที่ 6 ว่าด้วยการควบคุมสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรง
ข้อบังคับ ฉบับที่ 7 ว่าด้วยเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา
ข้อบังคับ ฉบับที่ 8 ว่าด้วยเงินอุดหนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
ข้อบังคับ ฉบับที่10 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน
ข้อบังคับ ฉบับที่ 12 ว่าด้วยการบรรจุการแต่งตั้ง การปรับอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการออกจากงานของพนักงาน (แก้ไขแล้ว)
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยเงินค่ารับรอง พ.ศ. ๒๕๔๕ (แก้ไขแล้ว)
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการ และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549
ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549
ข้อบังคับกกท. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อบังคับ กกท.ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากรผู้ช่วยวิทยากร ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสินและผู้แทนสมาคมกีฬา
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการบริหารจัดการรายได้เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้าม2557
ระเบียบ 
ระเบียบว่าด้วยวินัยการลงโทษและการอุธรณ์การลงโทษพนักงาน พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการจัดการสวัสดิการผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
อื่นๆ 
การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2552
แผนยุทธศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 - 2570
แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล กกท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)