กฏหมายข้อบังคับ / ระเบียบ

เอกสาร
ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
คู่มือการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557
แผนยุทธศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 - 2564)
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 17 กันยายน 2542
การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2552
ข้อบังคับประมวลจริยธรรมที่เสนอลงนาม
ข้อบังคับว่าด้วยการสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานสภาพการจ้าง
ระเบียบว้่าด้วยการจัดการสวัสดิการผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ