กฏหมายข้อบังคับ / ระเบียบ

พระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
ประกาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 17 กันยายน 2542
ข้อบังคับ 
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557
ข้อบังคับประมวลจริยธรรมที่เสนอลงนาม
ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานสภาพการจ้าง
ข้อบังคับว่าด้วยการสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อบังคับกีฬาแห่งชาติ 2550
ข้อบังคับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 2550
ข้อบังคับกีฬาคนพิการแห่งชาติ 2552
ข้อบังคับกีฬาอาวุโสแห่งชาติ 2552
ระเบียบ 
ระเบียบว่าด้วยวินัยการลงโทษและการอุธรณ์การลงโทษพนักงาน พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการจัดการสวัสดิการผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
อื่นๆ 
การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2552
แผนยุทธศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 - 2570
แผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล กกท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)