แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

แผนป้องกันการทุจริตITA2564

รายงานการกำกับดูแลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกั

รายงานการป้องกันการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร

เอกสาร 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
รายงานการกำกับดูแลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการป้องกันการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
รายงานผลตามแผนป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562