รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประ1

เอกสาร  
รายงานการกำกับดูแลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับดูแลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
รายงานการกำกับดูแลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการป้องกันการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
รายงานผลตามแผนป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562