โครงสร้างองค์กร

ผังโครงสร้างองค์กร

โครงสร้าง กกท. 2564

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของ กกท.

1.ข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการ

เอกสาร 
ผังโครงสร้างองค์กร
ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของ กกท.