การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 แบบ ส

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

เอกสาร 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301,สงป.302,สงป.302/1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562