ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายกอง วิสุทธารมณ์

นายกอง วิสุทธารมณ์

17 พ.ค. 2509 ถึง 3 พ.ค. 2515
นายวิลาส บุนนาค

นายวิลาส บุนนาค

25 พ.ค. 2515 ถึง 22 ก.ค. 2516

ม.ร.ว. แหลมฉาน หัสดินทร

ม.ร.ว. แหลมฉาน หัสดินทร

7 ส.ค. 2516 ถึง 30 ก.ย. 2519
นายสมจิตร สิงหเสนี

นายสมจิตร สิงหเสนี

16 ต.ค.2519 ถึง 16 ต.ค.2523
นายไพบูลย์ วัชรพรรณ์

นายไพบูลย์ วัชรพรรณ์

4 พ.ค. 2524 ถึง 30 ก.ค. 2533

(ผู้ว่าการคนแรก)

นายสันติภาพ เตชะวณิช

นายสันติภาพ เตชะวณิช

1 พ.ย. 2544 ถึง 31 ต.ค. 2548
นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

21 พ.ย.2549 ถึง 30 มิ.ย. 2557
นายสกล วรรณพงษ์

นายสกล วรรณพงษ์

1 พ.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2561

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

1 ต.ค. 2561 ถึง ปัจจุบัน