การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

           การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตามหลักการบริหาร ความเสี่ยงสากล COSO–ERM และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนดโดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึง ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า กกท. จะสามารถ ดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560) โดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมภายในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

          กกท. ดำเนินการบูรณาการบริหารความเสี่ยงร่วมกันในทุกฝ่ายและสำนักที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบในทุกสาเหตุแท้จริง และในแต่ละแผนการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการทบทวนการบริหาร ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป้าหมายการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมี คณะกรรมการกำกับดูแลในทุกระดับ กล่าวคือ คณะกรรมการ กกท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กกท. และรายงานต่อคณะกรรมการ กกท. และคณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานผลให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ กกท. บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560) ได้ตามเป้าหมายจึงมี การบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ทุกด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของ กกท. การกำหนดค่าระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบในด้านลบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร และสร้าง ความเชื่อมั่นในการประสบความสำเร็จอย่างสมเหตุสมผล และมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กกท. และคณะกรรมการ กกท. เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ กกท. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO – ERM ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)

3. ด้านการเงิน (Financial)

4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance)

สรุปได้ดังนี้ กกท. ดำเนินการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง จากวิสัยทัศน์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตลอดจนตัวชี้วัด ที่สำคัญขององค์กร โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สูงกว่าระดับที่ กกท. รับได้ 7 ปัจจัยเสี่ยง (14 สาเหตุ) และจัดทำ แนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 9 แผน โดยมีเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic)

          กกท. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน และส่งเสริมการกีฬาของประเทศตามยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อ การอาชีพ การบริหารจัดการองค์กร และการบริการทางการกีฬาตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปัจจัยเสี่ยง RF1. อันดับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย อันดับที่ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ฯ

แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพิ่มความถี่ในการติดตามการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาเป้าหมายตามแนวทาง NTC

2. สนับสนุนและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประเทศไทยได้อันดับที่ 2 (72 เหรียญทอง) และเป็น อันดับที่ 2 ชนิดกีฬาสากล ด้วยผลงาน 49 เหรียญทอง (อันดับ 1 มาเลเซีย 86 เหรียญทอง) 

ปัจจัยเสี่ยง RF3. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรกีฬา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ ได้ตามเป้าหมาย เป้าหมาย

บุคลากรทางการกีฬาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 94 แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง

3. เพิ่มการประสานงานกับสมาคมกีฬาเพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกีฬา

ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย บุคลากรกีฬาได้ปฏิบัติหน้าที่ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 388 คน จากจำนวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 93.49

ปัจจัยเสี่ยง RF4. ผลงานและสถิติของนักกีฬา Sports Hero ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย ผลงานและสถิติของนักกีฬากลุ่มเป้าหมายที่ดีขึ้น ร้อยละ 80

แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง

4. เพิ่มการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้กับกลุ่มนักกีฬาเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินงานจัดอบรมด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเฉพาะเรื่องให้บุคลากร กกท.และประสานงานติดตามให้คำปรึกษาและแนะนำนักกีฬากลุ่มเป้าหมาย (6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, จักรยาน, ยกน้ำหนัก, ยิงธนู, ว่ายน้ำและเรือพาย) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ มีการจัดทำ แผนการฝึกซ้อมและแข่งขันของนักกีฬารายบุคคลครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลงานและสถิติ ของนักกีฬาประเภทสถิติ 6 ชนิดกีฬา ในการแข่งขัน POST-EVENT (กันยายน 2560) เทียบกับ PRE-EVENT นักกีฬามีสถิติการแข่งขันดีขึ้น ร้อยละ 82.11

ปัจจัยเสี่ยง RF5. ระดับความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย ความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพ ระดับ 4.06

แนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยง

5. เร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอาชีพ

ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ระดับความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพ ประจำปี 2560 เท่ากับ 4.09 (สำรวจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้แก่ ประชาชน องค์กรกีฬาอาชีพ ผู้ให้การสนับสนุนและบุคลากรกีฬาอาชีพ 13 ชนิดกีฬาๆ ละ 400 ชุด รวมทั้งหมด 5,200 ชุด)

ปัจจัยเสี่ยง RF6. ตรวจพบการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

เป้าหมาย ร้อยละของนักกีฬาที่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามทางการกีฬา (ไม่พบนักกีฬาที่ถูกตรวจ) แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง

7. ฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬาเพิ่มเติมให้กับนักกีฬากลุ่มเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ประสานสมาคมกีฬาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจก่อนเก็บ ตัวอย่างและจัดอบรมเกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นักกีฬาที่เตรียม แข่งขันซีเกมส์ได้ตามเป้าหมาย และมีการตรวจพบนักกีฬาที่ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จำนวน 1 คน (นักกีฬาทั้งหมด 805 คน) คิดเป็นร้อยละ 0.124 ซึ่งได้ถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ฯ เรียบร้อยแล้ว

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operation)

          การให้บริการทางกีฬากับบุคลากรทางการกีฬาและประชาชนทั่วไป เป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลัก ตามยุทธศาสตร์ของ กกท. ซึ่งดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น การให้ บริการด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการด้านสารสนเทศและสื่อวิชาการ การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น โดยมุ่งเน้นในส่วนของการพัฒนานักกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬาเป็นหลักสำหรับประชาชนทั่วไป กกท. ให้บริการด้านการจัดสถานที่และพื้นที่ออกกำลังกาย ที่หลากหลายทั้งในอัตราที่เหมาะสมและที่ไม่คิดค่าบริการ เพื่อตอบแทนให้กับสังคม และประชาชนผู้มา ใช้บริการให้มีความพึงพอใจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง RF7. ระดับความพึงพอใจฯ ของการบริการทางการกีฬา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย ระดับ 4.26

ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย จากผลการสำรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในบริการ ทางการกีฬาของ กกท. ระดับ 4.28 สูงกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 59 = 4.25) โดยด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (E-Auction) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดำเนินงานได้ตามแผนการปรับปรุงการให้บริการ ทางการกีฬาของ กกท. ประจำปี 2560 เช่น สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยผลความพึงพอใจฯเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 และสื่อวิชาการทางการกีฬา ได้แก่ กติกากีฬา และคู่มือ ผู้ฝึกสอนกีฬา สามารถนำไปแจกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

3. ด้านการเงิน (Financial)

          กกท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ โดยไม่มุ่งเน้น ผลกำไร ดำเนินงานเพื่อประโยชน์การตอบสนองด้านสังคมมากกว่ารายได้ แต่ทั้งนี้ การบริหารจัดการ ด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆในการพัฒนา กีฬาของ กกท. ให้ประสบความสำเร็จได้

ปัจจัยเสี่ยง RF8. จำนวนรายได้สิทธิประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย เท่ากับ 95 ล้านบาท

แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง

8. ทบทวนการตอบแทนสิทธิประโยชน์ให้กับผู้สนับสนุน และติดตามเร่งรัดการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนรายได้สิทธิประโยชน์กลาง ประจำปี 2560 เท่ากับ 37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.13 (ปิดรอบบัญชี ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560) รายงานประจำปี 2560 การกีฬาแห่งประเทศไทย 74

ปัจจัยเสี่ยง RF9. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย ร้อยละ 90

แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง

9. เพิ่มความถี่ในการประชุมเร่งรัดติดตามผลการบริหารงบลงทุน

ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2560 เท่ากับ 527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.49

4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance)

ปัจจัยเสี่ยง RF5. ระดับความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย

สาเหตุความเสี่ยง RC5.3. ไม่สามารถดำ เนินงานตามแผนกฎหมายฯ กีฬาอาชีพที่แล้ว เสร็จได้ครบถ้วน

เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจในมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักกีฬา บุคลากรฯ (ปี 2560 เท่ากับ 3.55)

แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง

6. เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.กีฬาอาชีพที่แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสำรวจความพึงพอใจ เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ ใช้แบบสอบถามกับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา อาชีพที่มาจดแจ้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลสำรวจฯ ระดับ 3.72 ทั้งนี้ การดำเนินงานตาม แผนฯ จัดทำ พ.ร.บ.ฯ จำนวน 21 ฉบับ ประกาศราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ 19 ฉบับ และ อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น นักกีฬาอาชีพแห่งชาติและบุคลากรกีฬาอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. …… ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ รวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ…….อยู่ในขั้นตอนการประสาน ลงนาม ของรัฐมนตรีเพื่อประกาศฯ ต่อไป

01-กฎบัตรอนุกรรมการ-Risk

02-ประกาศนโยบาย-Risk-ปี-63

Risk-2020-proof1

ดาวน์โหลดไฟล์