การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง   

         การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร   ให้มีประสิทธิภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Enhancement) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ การกำกับและสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง การกำหนดนโยบาย/กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง การกำหนดวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์องค์กรที่ชัดเจน กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบตั้งแต่การระบุความเสี่ยง การกำหนดความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภท ตลอดจนบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Governance Risk and Compliance : GRC) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และการควบคุมภายในซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ตามหลักเกณฑ์ COSO ได้แก่

  • ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
  • ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
  • ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
  • ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk : C)

          กกท. ดำเนินการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง จากวิสัยทัศน์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตลอดจนตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร โดยจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนกลางปี) ประกอบด้วย 7 ปัจจัยเสี่ยง (14 สาเหตุ)   มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับที่ กกท. รับได้ 4 ปัจจัย และจัดทำแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 แผน ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง RF1 การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

     เป้าหมาย : การพัฒนานักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฯ

     แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง :

  1. จัดทำแผนวิเคราะห์ความสำเร็จในการแข่งขันฯ
  2. จัดทำแผนวิเคราะห์สนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3. ทบทวนแนวทางการสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ การพัฒนานักกีฬา

หมายเหตุ ปรับชื่อปัจจัยเสี่ยงและเป้าหมาย จากเดิม อันดับในการแข่งขันฯ เป็น การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติแทน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้เลื่อนการแข่งขันฯ โดยไม่มีกำหนด โดยเตรียมความพร้อมสำหรับนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อสามารถจัดแข่งขันได้ตามปกติ โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนานักกีฬาในด้านทักษะความสามารถ และด้านสมรรถภาพอย่างสม่ำเสมอ

 ปัจจัยเสี่ยง RF2 เกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพไม่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้

     เป้าหมาย : ระดับความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน

     แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : 4. จัดทำเกณฑ์ด้านมาตรฐานรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง RF3 สถานการณ์และการดำเนินงานตามมาตรการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

     เป้าหมาย : ดำเนินการได้ตามมาตรการฯ

     แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : ติดตามการควบคุมภายใน โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการจัดกิจกรรม/การแข่งขันกีฬา ในแต่ละชนิดกีฬา ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาอย่างเคร่งครัด

ปัจจัยเสี่ยง RF4 ไม่บรรลุเป้าบริหารการจัดการองค์กร ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM)

     เป้าหมาย : ผลการประเมินระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่

     แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : ติดตามการควบคุมภายใน โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรฯ

ปัจจัยเสี่ยง RF5 มูลค่าเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

     เป้าหมาย : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬา

     แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : 5. การศึกษาแนวทางทบทวนแผนธุรกิจและสิทธิประโยชน์

ปัจจัยเสี่ยง RF6 ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     เป้าหมาย : ประเด็นการร้องเรียน /กระทำผิดที่ตรวจพบ

     แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : ติดตามการควบคุมภายใน โดยการกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล ในการประชุมผู้บริหาร กกท. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฝ่ายสำนักที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง RF7 การบริหารรายได้นอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

     เป้าหมาย : สัดส่วนรายได้นอกงบประมาณต่อค่าใช้จ่ายบริหาร

     แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : 6. จัดทำแผนการหารายได้ของ กกท. (Business Plan)

 

 

 

01-กฎบัตรอนุกรรมการ-Risk

02-ประกาศนโยบาย-Risk-ปี-63

  

ดาวน์โหลดคู่มือบริหารความเสี่ยง