การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง   

          การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Enhancement) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ การกำกับและสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง การกำหนดนโยบาย/กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง การกำหนดวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์องค์กรที่ชัดเจน กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบตั้งแต่การระบุความเสี่ยง การกำหนดความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภท ตลอดจนบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Governance Risk and Compliance : GRC) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)และการควบคุมภายในซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ตามหลักเกณฑ์ COSO ได้แก่

  • ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
  • ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
  • ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
  • ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk : C)

สรุปได้ดังนี้ กกท. ดำเนินการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง จากวิสัยทัศน์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตลอดจนตัวชี้วัด ที่สำคัญขององค์กร โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สูงกว่าระดับที่ กกท. รับได้ 7 ปัจจัยเสี่ยง (14 สาเหตุ) และจัดทำ แนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 9 แผน โดยมีเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

กกท. ดำเนินการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยง จากวิสัยทัศน์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตลอดจนตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร โดยแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 6 ปัจจัยเสี่ยง (11 สาเหตุ) มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับที่ กกท. รับได้ 5 ปัจจัย และจัดทำแนวทางและแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 แผน ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง RF1 ประเทศไทยไม่บรรลุในการเป็นอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

               เป้าหมาย : อันดับของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

               แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง :

  1. จัดทำแผนวิเคราะห์ความสำเร็จในการแข่งขันฯ
  2. จัดทำแผนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปัจจัยเสี่ยง RF2 เกณฑ์มาตรฐานด้านรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพไม่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้

               เป้าหมาย : ระดับความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน

               แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : 3. จัดทำเกณฑ์ด้านมาตรฐานรายได้ของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ

ปัจจัยเสี่ยง RF3 สถานการณ์และการดำเนินงานตามมาตรการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

               เป้าหมาย : ดำเนินการได้ตามมาตรการฯ

               แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : ติดตามการควบคุมภายใน โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการจัดกิจกรรม/การแข่งขันกีฬา ในแต่ละชนิดกีฬา ตลอดจนคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาอย่างเคร่งครัด

ปัจจัยเสี่ยง RF4 ไม่บรรลุเป้าบริหารการจัดการองค์กร ตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM)

               เป้าหมาย : ผลการประเมินระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่

               แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : 4. การจัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการที่สำคัญ

ปัจจัยเสี่ยง RF5 มูลค่าเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬาฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

               เป้าหมาย : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมกีฬา

               แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : 5. ศึกษาแนวทางทบทวนแผนธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา การช่วยเหลือผู้จัดการแข่งขัน และผลประโยชน์ของ กกท.

ปัจจัยเสี่ยง RF6 ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               เป้าหมาย : ประเด็นการร้องเรียน /กระทำผิดที่ตรวจพบ

               แนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง : 6.จัดทำแนวทางการสอบทานตามมาตรฐานและมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ

 

01-กฎบัตรอนุกรรมการ-Risk

02-ประกาศนโยบาย-Risk-ปี-63

  

ดาวน์โหลดคู่มือบริหารความเสี่ยง