คณะกรรมการ กกท.

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง / หน่วยงานที่สังกัดตำแหน่งคณะกรรมการ กกท.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รองประธาน

นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการ

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์

ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส

ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายสาธิต บุญทอง

ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

กรรมการ

นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

-

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายก้องศักด ยอดมณี

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ