คณะกรรมการ กกท.

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง / หน่วยงานที่สังกัดตำแหน่งคณะกรรมการ กกท.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รองประธาน

นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการ

นายจำเริญ โพธิยอด

ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

นายสรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล

ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ

ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

กรรมการ

นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายก้องศักด ยอดมณี

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ