คณะกรรมการ กกท.

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง / หน่วยงานที่สังกัดตำแหน่งคณะกรรมการ กกท.

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รองประธาน

นายอารัญ บุญชัย

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรรมการ

นายอัครุตม์ สนธยานนท์

ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์

ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

-

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการ

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี

ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย สุขสุวรรณ์

ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย"

กรรมการ

นายสาธิต บุญทอง

ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

กรรมการ

นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

-

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายก้องศักด ยอดมณี

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ