ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ จัดประชุมการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตราฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ จัดประชุมการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตราฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในการประชุมครั้งนี้ นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการกององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เป็นประธานในการประชุมและมอบของที่ระลึกร่วมกับ นางสาวสิริรัตน สวยสม หัวหน้างานกำกับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเป็นเลิศ แก่ สมาคมกีฬาทางอากาศ สมาคมเรือพาย และบริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สมาคมต่างๆ