การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2563 -2564 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ. 2563- 2565 ภายในภาค 2 และ ภาค 4 ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไอธารา จังหวัดเพชรบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2563 -2564 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัด พ.ศ. 2563- 2565 ภายในภาค 2 และ ภาค 4 ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไอธารา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีตัวแทนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเข้าร่วมมากกว่า 50 คน