บริการอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสมัครแข่งขัน (Sports Entry System)

ระบบสมัครแข่งขันกีฬา

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักกีฬา (Sportman Search)

ระบบตรวจสอบข้อมูลนักกีฬา

สนามกีฬาภายในประเทศ (Sat Area)

สนามกีฬาภายในประเทศ ภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ระบบทะเบียนบุคลากรทางกีฬา

ระบบทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ

สื่อการเรียนรู้ด้านกีฬา (E-Sport Learning)

การเรียนรู้ด้านกีฬาด้วยตนเอง

เอกสารกีฬา (Sport Manuals)

เอกสารคู่มือ / กติกากีฬา

ระบบแจ้งค่าไฟฟ้าออนไลน์ สมาคมกีฬาฯ

สำหรับสมาคมกีฬาฯ ที่มีสำนักงานอยู่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย

ระบบงานสำหรับบุคลากรภายใน กกท.

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Intranet

ระบบ SAT INTRANET

ระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์

ระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

ระบบใหม่ที่ให้บริการ

SAT Portal

หน้าเริ่มต้นรวมระบบเบิกจ่าย

NewSMIS

ระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ

ERP

ระบบบริหารจัดการองค์กร

e-Form

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์