กิจกรรมข่าวสารและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กกท.

ผู้ว่าการ กกท. นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี รองผู้ว่าการ กกท. พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ร่วมในพิธี ณ บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
จากนั้น ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคำขวัญการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาวพิจิรัตน์ รักษธรรม จากสํานักผู้ว่าการ คําขวัญ คือ “องค์กรก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล กกท. โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น” ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเจนจิรา ทองเงิน จากฝ่ายกีฬาภูมิภาค สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 คําขวัญ คือ “กกท.สร้างธรรมเนียมโปร่งใสสร้างคนในไม่ทุจริต” (ส่งผู้แทนรับรางวัล) และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศรัญญา บันเล็งลอย จากฝ่ายธุรกิจกีฬา คําขวัญ คือ “พบการโกงต้องเปิดโปงอย่าปกปิดพบคนผิดอย่าปกปิดต้องเปิดโปง” (ส่งผู้แทนรับรางวัล)
ประชาสัมพันธ์ กกท./ 25 กรกฎาคม 2565


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมสื่อสาร และเผยแพร่ค่านิยมองค์กร VRSAT

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมสื่อสาร และเผยแพร่ค่านิยมองค์กร VRSATเพื่อให้บุคลากร กกท. ได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจค่านิยมองค์กร และพฤติกรรมที่มุ่งหวังตามค่านิยมองค์กร กกท. ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ณ ห้องประชุมเดอะซัน ชั้น 2 โรงแรม 42C เดอะ ชิค โฮเทล (42C the Chic Hotel) โดยได้รับเกียรติจากนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา ผู้อำนวยการฝ่ายและสำนักต่างๆ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค และจังหวัดต่างๆ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ VRSAT

     


ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำผู้บริหาร พนักงาน ปละผู้ช่วยปฏิบัติงาน ของ การกีฬาแหงประเทศไทย ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เพื่อนำองค์กรสู่ความโปร่งใส


การกีฬาแห่งประเทศไทย "งดให้-งดรับ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรของขวัญ"


การพัฒนานักบริหารระดับต้น” สำหรับผู้บริหาร ระดับ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        

       

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับต้น” สำหรับผู้บริหาร ระดับ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8, 14 - 15 และ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีหัวข้อการอบรม ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงหลักธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารจัดการ การบริหารจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมพิธีปฎิญานตนต่อต้านการทุจริต (Stop Corruption)


ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดอบรมในระดับผู้บริหารระดับ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565

          

      

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับกลาง” สำหรับผู้บริหาร ระดับ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 11, 17 - 18 และ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีหัวข้อการอบรม ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง หลักธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารจัดการ การบริหารจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้รองผู้ว่าการฝ่ายบริหารเป็นประธาน ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมพิธีปฎิญานตนต่อต้านการทุจริต (Stop Corruption)

 

 


การเสริมสร้างวัฒนธรรมตามค่านิยมองค์กรและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากร กกท.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามค่านิยมองค์กรและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากร กกท. ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร , นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application zoom Clound Meeting) เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 


"แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรม Lesson Learn ของการกีฬาแห่งประเทศไทย”

การกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดการสัมมนาทางวิชาการ "แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรม Lesson Learn ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุมชั้น25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ พระชนมพรรษา กกท.เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565

 


 

“กกท.” เปิดตัว “ค่านิยมองค์กร VRSAT” สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน พร้อมเปิดตัวมาสคอต “น้องกีฬา”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวค่านิยมองค์กร “VRSAT” ร่วมด้วย
นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมงาน เพื่อเปิดตัวค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564


 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

           

 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ห้องประชุมชั้น25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

 


 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดอบรมในระดับผู้บริหารฯ

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดอบรมในระดับผู้บริหารฯ โดยมีพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร”การพัฒนานักบริหารระดับกลางสำหรับผู้บริหารระดับ8 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานและดร.เสนี. สุวรรณดี รองอธิการบดีฯ นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายนนทชัย ศานติบุตร ที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมพิธีปฎิญานตนต่อต้านการทุจริต(Stop Corruption)สำหรับโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม และ 26-30 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ บางกะปิ กทม.ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 


การอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นำกล่าวเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

 


โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นสำหรับผู้บริหารระดับ 7 รุ่นที่ 2

 

           

 

โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นสำหรับผู้บริหารระดับ 7 รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม และ 19-23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ บางกะปิ กทม.

 


โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นสำหรับผู้บริหารระดับ 7 รุ่นที่ 1

 

              

 

โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นสำหรับผู้บริหารระดับ 7 รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 และ 29 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ บางกะปิ กทม.

 


การประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของ กกท. 2564

            

                   

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของ กกท. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานนำผู้บริหาร และบุคลากร กกท. ประกาศเจตจำนงร่วมกัน พร้อมทั้งเสวนาในหัวข้อ ผู้บริหารที่สุจริตและโปร่งใส คือความหวังของประเทศชาติ ร่วมกับ คุณมอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์

 


การอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย

             

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. จัดอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 


ฝ่ายนโยบายและแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดย นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรชำนาญการ จากกรมบัญชีกลาง และ นางอรพรรณ คำเพ็ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ จากฝ่ายการคลัง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กกท. และแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตร่วมกัน

 


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมจริยธรรม

             
       

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมจริยธรรม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น สำหรับบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล สมาชิกวุฒิสภา และวิทยากรจากคณะกรรมการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

          

                            

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของ กกท. ร่วมแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ กกท. โดยนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดการอบรม

 


 

กกท. โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจัดการอบรมเรื่องการตรวจสอบภายในและการป้องกันการทุจริต

   

ฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดการอบรมเรื่องการตรวจสอบภายใน และการป้องกันการทุจริต ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 2 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกอาวุโสสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล และท่าน พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วยนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมและนำกล่าวเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต


กองพัสดุ กกท. จัดการนิเทศคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

               

กองพัสดุ ฝ่ายการคลัง จัดนิเทศคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเธียเตอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยมีรองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและนำกล่าวเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์การต่อต้่านการทุจริต


กกท.ได้อันดับ2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมกับ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์เข้าร่วมงานการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา
โดยงานดังกล่าวมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 34 รางวัล ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับ 2 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จากจำนวน 53 หน่วยงาน ผลการประเมิน ITA ของ กกท. เท่ากับ 97.62 คะแนน หรือ ระดับ AA และอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ จากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8,299 หน่วยงาน ซึ่งนับเป็นอันดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ กกท. ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมา


กิจกรรมประกาศเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์ ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  

   

 

 

 

 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์ ของ กกท. โดย นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ คณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากท่านพลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ร่วมบรรยายในหัวข้อ การสร้างพลังบวกในการทำงานอย่างโปร่งใส ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมกันลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 


ฝ่ายนโยบายและแผนจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

     

ฝ่ายนโยบายและแผนจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักผู้ว่าการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายการคลัง ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน


ดร.ก้องศักด ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

           
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พร้อมด้วย นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการกองนโยบายและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม เตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา


การอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. จัดอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา


คณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ กกท . เข้าร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ 2

       

คณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เป็นรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา


ฝ่ายนโยบายและแผนเข้าร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

  

ตัวแทนฝ่ายนโยบายและแผนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562


ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนและคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน กกท. ภาค 5

    

นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนและคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน กกท. ภาค 5 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 และร่วมบรรยายในหัวข้อการแปลงแผนยุทธศาสตร์ กกท. ไปสู่การปฏิบัติงานของ กกท. ภาค 5 โดยฝ่ายนโยบายและแผนได้นำสื่อประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ กกท. ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562-2564 และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ITA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร กกท. ในส่วนภูมิภาค


ฝ่ายนโยบายและแผนจัดประชุมแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานรายการงบลงทุนประจำปี 2562และแผนการเป็นผู้นำในการประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น

  

 

ฝ่ายนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อนจะเริ่มการบรรยาย นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้นำในการประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น จากนั้นเริ่มการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากรจากฝ่ายการคลัง และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยฝ่ายนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท.


ผู้ว่าการ มอบนโยบาย มุ่งผลักดันเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

          

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินโครงการตามนโยบายผู้ว่าการ กกท. และขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา


 

“ก้องศักด” นำทีม กกท. ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

         

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (SAT CG DAY) โดยมี นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กกท. ร่วมงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา


การกีฬาแห่งประเทศไทย "งดให้-งดรับ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรของขวัญ"