กิจกรรมข่าวสารและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กกท.

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดอบรมในระดับผู้บริหารฯ

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดอบรมในระดับผู้บริหารฯ โดยมีพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร”การพัฒนานักบริหารระดับกลางสำหรับผู้บริหารระดับ8 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานและดร.เสนี. สุวรรณดี รองอธิการบดีฯ นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายนนทชัย ศานติบุตร ที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมพิธีปฎิญานตนต่อต้านการทุจริต(Stop Corruption)สำหรับโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม และ 26-30 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ บางกะปิ กทม.ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 


การอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       

นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นำกล่าวเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

 


โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นสำหรับผู้บริหารระดับ 7 รุ่นที่ 2

 

           

 

โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นสำหรับผู้บริหารระดับ 7 รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม และ 19-23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ บางกะปิ กทม.

 


โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นสำหรับผู้บริหารระดับ 7 รุ่นที่ 1

 

              

 

โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นสำหรับผู้บริหารระดับ 7 รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 และ 29 มีนาคมถึง 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ บางกะปิ กทม.

 


การประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของ กกท. 2564

            

                   

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของ กกท. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานนำผู้บริหาร และบุคลากร กกท. ประกาศเจตจำนงร่วมกัน พร้อมทั้งเสวนาในหัวข้อ ผู้บริหารที่สุจริตและโปร่งใส คือความหวังของประเทศชาติ ร่วมกับ คุณมอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์

 


การอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย

             

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. จัดอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 


ฝ่ายนโยบายและแผนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดย นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรชำนาญการ จากกรมบัญชีกลาง และ นางอรพรรณ คำเพ็ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ จากฝ่ายการคลัง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กกท. และแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตร่วมกัน

 


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมจริยธรรม

             
       

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมจริยธรรม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น สำหรับบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล สมาชิกวุฒิสภา และวิทยากรจากคณะกรรมการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

          

                            

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของ กกท. ร่วมแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ กกท. โดยนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดการอบรม

 


 

กกท. โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจัดการอบรมเรื่องการตรวจสอบภายในและการป้องกันการทุจริต

   

ฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดการอบรมเรื่องการตรวจสอบภายใน และการป้องกันการทุจริต ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 2 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกอาวุโสสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล และท่าน พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วยนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมและนำกล่าวเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต


กองพัสดุ กกท. จัดการนิเทศคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

               

กองพัสดุ ฝ่ายการคลัง จัดนิเทศคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเธียเตอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยมีรองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและนำกล่าวเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์การต่อต้่านการทุจริต


กกท.ได้อันดับ2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมกับ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์เข้าร่วมงานการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา
โดยงานดังกล่าวมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 34 รางวัล ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับ 2 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จากจำนวน 53 หน่วยงาน ผลการประเมิน ITA ของ กกท. เท่ากับ 97.62 คะแนน หรือ ระดับ AA และอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ จากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8,299 หน่วยงาน ซึ่งนับเป็นอันดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ กกท. ตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมา


กิจกรรมประกาศเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์ ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  

   

 

 

 

 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์ ของ กกท. โดย นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ คณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากท่านพลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ร่วมบรรยายในหัวข้อ การสร้างพลังบวกในการทำงานอย่างโปร่งใส ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมกันลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 


ฝ่ายนโยบายและแผนจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

     

ฝ่ายนโยบายและแผนจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักผู้ว่าการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายการคลัง ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน


ดร.ก้องศักด ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

           
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พร้อมด้วย นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการกองนโยบายและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม เตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา


การอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. จัดอบรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา


คณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ กกท . เข้าร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ 2

       

คณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เป็นรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา


ฝ่ายนโยบายและแผนเข้าร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

  

ตัวแทนฝ่ายนโยบายและแผนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562


ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนและคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน กกท. ภาค 5

    

นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนและคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน กกท. ภาค 5 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 และร่วมบรรยายในหัวข้อการแปลงแผนยุทธศาสตร์ กกท. ไปสู่การปฏิบัติงานของ กกท. ภาค 5 โดยฝ่ายนโยบายและแผนได้นำสื่อประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ กกท. ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562-2564 และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ITA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร กกท. ในส่วนภูมิภาค


ฝ่ายนโยบายและแผนจัดประชุมแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานรายการงบลงทุนประจำปี 2562และแผนการเป็นผู้นำในการประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น

  

 

ฝ่ายนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อนจะเริ่มการบรรยาย นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้นำในการประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น จากนั้นเริ่มการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากรจากฝ่ายการคลัง และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยฝ่ายนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท.


ผู้ว่าการ มอบนโยบาย มุ่งผลักดันเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

          

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินโครงการตามนโยบายผู้ว่าการ กกท. และขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา


 

“ก้องศักด” นำทีม กกท. ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

         

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (SAT CG DAY) โดยมี นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กกท. ร่วมงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา


การกีฬาแห่งประเทศไทย "งดให้-งดรับ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรของขวัญ"