แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2567

O32.-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2567-1
เอกสารดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566
แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565