พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมขี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมขี้แจงเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ที่ห้องประชุม1 ชั้น24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา