เกณฑ์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

 ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O1 โครงสร้างหน่วยงาน O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O2 ข้อมูลผู้บริหาร O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O3 อำนาจหน้าที่ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O5 ข้อมูลการติดต่อ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O8 Q&A O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O9 Social Network O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนดำเนินงาน เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O10 แผนดำเนินงานประจำปี O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O17 E–Service O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ