เกณฑ์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
– โครงสร้างหน่วยงาน
– ข้อมูลผู้บริหาร
– อำนาจหน้าที่
– แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
– ข้อมูลการติดต่อ
– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
– E–Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
– ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
– รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
– คู่มือศูนย์รับร้องเรียน กกท. พ.ศ. 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
– การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
– รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
– รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
– มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
– ประมวลจริยธรรม
– การขับเคลื่อนจริยธรรม
– การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์
– ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
– Q&A
– Social Network
แผนดำเนินงาน
– แผนดำเนินงานประจำปี
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
– รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน